Teftiş Kurulu Başkanlığı

Sıkça Sorulan Sorular

GENEL

 • Terör Örgütleriyle üyelik, mensubiyet veya iltisak nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlar, bu hususlarla ilgili bilgi ve belge edinme talebinde bulunabilir mi?

  667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ile 7145 ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35-A maddesi gereğince; Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde belirtilenler hariç diğer mevzuata tabi her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen personel, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı, ilgili veya ilişkili bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgisine göre ilgili bakan onayıyla kamu görevinden çıkarılanların bilgi edinme hakkı kapsamındaki bilgi ve belge talepleri, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulunun  “Olağanüstü Hal KHK’ları Kapsamındaki Tedbir ve İşlemlerle İlgili Bilgi Edinme Başvuruları Hakkındaki 04/08/2016 tarih ve 2016/1 sayılı İlke Kararı” gereğince Başkanlığımızca verilememektedir.

 • Terör Örgütleriyle üyelik, mensubiyet veya iltisak nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlar "Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu" kararlarına karşı yargı yoluna başvurabilir mi?

  7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun” hükümlerine göre kurulan “Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu” kararlarına karşı; Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 11. Maddesi ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun Çalışmasına İlişkin Usul Ve Esaslarına ilişkin tebliğin 16. Maddesi gereğince, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenen mahkemelerde, ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.

 • Kimler Bilgi Edinme Hakkından Yararlanır?

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gerçek kişiler tüzel kişiler Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında bilgi edinme hakkına sahiptir. Bununla birlikte Türkiye'de ikamet eden yabancılar ile Türkiye'de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişiler, isteyecekleri bilgi kendileriyle veya faaliyet alanlarıyla ilgili olmak kaydıyla ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.

 • Bilgi Edinme Kapsamındaki Bilgi ve Belgelerin Kapsamı Nedir?

  Bilgi Edinme Hakkı Kanununda belirtilen istisnalar dışındaki bilgi ve belgeler bilgi edinme hakkı kapsamındadır.

 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamındaki Bilgi ve Belgelere Başvuru Usulü Nasıldır?

  Başvurular bizzat, posta veya faks yoluyla yapılabileceği gibi, elektronik ortamda da yapılabilir. Başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.

 • Bilgi Edinme Başvurusu Dilekçesinde Olması Gereken Bilgiler Nelerdir?

  Gerçek kişi başvuruları;

    Başvuranın adı ve soyadı

    İmzası (elektronik posta yoluyla yapılan başvurularda bu şart aranmaz)

    Oturma yeri veya iş adresi

    İlgili Yönetmelik ekinde yer alan form (EK-1) (elektronik posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranır)

  T.C. kimlik numarası (elektronik posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranır) içeren dilekçeyle yapılır.

  Tüzel kişi başvuruları;

   Tüzel kişinin unvanı

   Adresi

   Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin imzası (elektronik posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranmaz)

   Tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin T.C. kimlik numarası (elektronik posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranır)

   Yetki belgesi

  İlgili Yönetmelik ekinde yer alan form (EK-2) (elektronik posta, posta veya faks yoluyla başvuru durumunda bu şart aranır) içeren dilekçeyle yapılır.

  Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 14. maddesi uyarınca, yukarıda belirtilen unsurları içermeyen başvuru dilekçeleri veya formları işleme konulmaz.

 • Bilgi Edinme Hakkı Kapsamında İstenen Bilgi ve Belgelerin Niteliği Nedir?

  Bilgi edinme hakkı kapsamında istenen bilgi ve belgeler kurum ve kuruluşlarda bulunan veya görevleri kapsamında birimlerinde bulunması gereken bilgi ve belgelerdir.

 • Bilgi Edinme Kapsamında İstenen Bilgi ve Belgeler Başka Bir Kurumda İse Bu Kapsamdaki Başvurular Kurum ve Kuruluşlarca Nasıl Değerlendirilir?

   

  Bilgi edinme hakkı kapsamında istenen bilgi veya belgeler, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulunuyorsa, başvurucunun dilekçesi bilgi ve belgelerin bulunduğu kurum ve kuruluşa gönderilir.

 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında İstenen Bilgi ve Belgelerde Gizli Bilgiler Olması Halinde Bu Bilgi ve Belgeler Nasıl Verilir?

  İstenen bilgi veya belgelerde, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler ile açıklanabilir nitelikte olanlar birlikte bulunuyor ve bunlar birbirlerinden ayrılabiliyorsa, söz konusu bilgi veya belgeler, gizlilik dereceli veya açıklanması yasaklanan bilgiler çıkarıldıktan sonra başvuranın bilgisine sunulur.

 • Bilgi edinme kapsamındaki bilgi ve belgeler elektronik ortamda verilebilir mi?

  Bilgi edinme kapsamında istenen bilgi ve belgelerin onaylı bir sureti verilmesi gerektiğinden, başvuru sahibine elektronik ortamda bilgi ve belge verilememektedir. Ancak; elektronik ortamdaki bilgi veya belgeler, elektronik posta, veri kopyalamaya yarayan diskler ve diğer araçlarla verilebilir. Bununla birlikte, bilgi edinme hakkı kapsamındaki başvurulara, kurum ve kuruluşlar cevaplarını yazılı veya elektronik ortamda verebilir.  

  Bilgi veya belgenin niteliği gereği kopyasının verilmesinin mümkün olmadığı veya kopya çıkarılmasının aslına zarar vereceği hâllerde ise, kurum ve kuruluşlar ilgilinin;

  a) Söz konusu belgenin aslını incelemesi ve not alabilmesi,

  b) Ses kaydı şeklindeki bilgi veya belgeleri dinleyebilmesi,

  c) Görüntü kaydı şeklindeki bilgi veya belgeleri izleyebilmesi,

  Sağlanır.

 • Erişim Sağlanan Bilgi ve Belgeler İçin Başvuru Sahibinden Ücret Alınır Mı?

   

  Kurum ve Kuruluşlar erişimine olanak sağladığı bilgi veya belgeler için başvuru sahibinden erişimin gerektirdiği maliyet tutarı kadar bir ücreti bütçeye gelir kaydedilmek üzere tahsil edebilir. Ancak erişimine olanak sağlanan bilgi veya belgelerin ilk on sayfalarının kopyaları için, postalama maliyeti dâhil herhangi bir ücret alınmaz.

 • Bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında istenen bilgi ve belgelere erişim süresi ne kadardır?

  Bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında istenen bilgi veya belgeye erişim süresi  onbeş iş günüdür. Ancak istenen bilgi ve belgeler bir başka kurumla ilişkili olması halinde bu süre otuz iş günüdür.

 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Kurum ve Kuruluşlardan İstenen Bilgi ve Belgeler Kurum ve Kuruluşlarca Verilememesi Halinde İtiraz Edile bilinir mi?

  Bilgi edinme istekleri reddedilen başvurucular, yargı yoluna başvurmadan önce kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edebilir.

   

 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Kapsamı Dışında Olan Bilgi ve Belgeler nelerdir?

   Kişinin çalışma hayatını ve mesleki onurunu etkileyecek nitelikte olanlar dışındaki yargı denetimi dışında olan bilgi ve belgeler,

   Devlet sırrına ilişkin gizlilik dereceli bilgi veya belgeler,

   Açıklanması veya önceden açıklanması halinde, ülkenin ekonomik çıkarlarına zarar verecek veya haksız rekabet ve kazanca sebep olacak bilgi veya belgeler,

   Kişilerin çalışma hayatını ve meslek onurunu etkileyecek nitelikte olanlar dışındaki sivil ve askeri istihbarat birimlerine ilişkin bilgi ve belgeler,

   İdarî soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler,

   Adlî soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler,

   Kişinin rıza ve izni haricinde özel hayatın gizliliğini ihlal edecek bilgi ve belgeler,

   Haberleşmenin gizliliği esasını ihlâl edecek bilgi veya belgeler,

   Gizli kalması gereken ticari ve mali bilgi ve belgeler,

   Fikir ve sanat eserlerine ilişkin bilgi ve belgeler,

   Kurum ve kuruluşların, kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler,

   Kurum ve kuruluşlar tarafından verilmesi uygun olmadığı yönünde karar verilen, görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgeler,

   Tavsiye ve mütalaa talepleri,

  Ayrıca;

   Ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak bilgi edinme başvurularına, kurum ve kuruluşlarca olumsuz cevap verilebilir.   


  Bununla birlikte; kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilân ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler bilgi edinme hakkı kapsamında değildir.

 • Bilgi Edine Hakkı Kapsamında Teftiş Kurulu Başkanlığından hangi bilgi ve belgeler talep edilebilir?

  Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Maarif Müfettişleri tarafından hazırlanan denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme raporları bilgi edinme hakkı kapsamından olup, bu türdeki bilgi ve belgeler Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile Bilgi Edinme Hakkı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından istenebilir.

  Ancak yukarıda sayılan bilgi ve belgelerin ekleriyle birlikte veya yerelde yapılan denetim, inceleme, soruşturma ve ön inceleme raporlarının bilgi edinme hakkı kapsamında istenmesi halinde, bu yöndeki başvurular doğrudan İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılabilir.

 • Elektronik Başvuru Formu için tıklayınız.

  Elektronik Başvuru Formu için tıklayınız.

 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

   

  Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

 • Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

   

  Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 • Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

  Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

 • Gerçek Kişiler İçin EK-1 Formu

  Gerçek Kişiler İçin EK-1 Formu

 • Tüzel Kişiler İçin EK-2 Formu

  Tüzel Kişiler İçin EK-2 Formu

Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 06648 Bakanlıklar /ANKARA - 0 312 413 16 61 / 413 27 80

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.